escort pendikmaltepe escort

Photo Galley

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (double arrow right) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์” ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดขึ้นโดยหน่วยบริหารงานวิจัย คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการวิจัยให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้อง MCB2306 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย ในคน ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย ในคน ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการจจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมดอยสุเทพ 1 โรงแรมแคนทารีฮิลล์ เชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนให้กับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 -16.30 น.

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนให้แก่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 -16.30 น.

ภาพการฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำปี 2563 วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนให้แก่คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2563

ให้การต้อนรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบรรยายเรื่อง แนวทางการจัดตั้ง โครงสร้าง และการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่คณะศึกษาดูงาน วันที่ 29 มิถุนายน 2563

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.บุบผา อนันต์สุชาติกุล ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ในงาน Research Day

รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องสำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์

การเข้าร่วมการประชุม The FERCAP 16th International Conference ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2559

การอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รุ่นที่ 1/2559 วันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเข้าร่วมฝึกหัดการตรวจประเมินคุณภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 15-19 มิถุนายน 2559

การอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ “ รุ่นที่ 1/2559 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม วันที่ 29-31 มีนาคม 2559 08.30-16.00 น.

การเข้าศึกษาดูงาน สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 09.30-11.30 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การศึกษาดูงานสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 09.30-11.30 น. ณ กองบริหารงานวิจัย ชั้น 2 อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร

การศึกษาดูงานสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00-15.30 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเข้าศึกษาดูงานสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00-11.30 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเข้าร่วมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เรื่อง “การบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัยในคน” ครั้งที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การเข้าศึกษาดูงานศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 13.30-16.00 น.

การเข้าศึกษาดูงาน สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ วันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 09.30-11.30 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 ชุด B วันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Our Services

Worpress

Lorem ipsum dolor amet consectetur adipiscing elit. Nunc mi dui placerat eu faucibus vel, efficitur quis magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.

Read More

Web Design

Lorem ipsum dolor amet consectetur adipiscing elit. Nunc mi dui placerat eu faucibus vel, efficitur quis magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.

Read More

Ecommerce

Lorem ipsum dolor amet consectetur adipiscing elit. Nunc mi dui placerat eu faucibus vel, efficitur quis magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.

Brand Now

SEO

Lorem ipsum dolor amet consectetur adipiscing elit. Nunc mi dui placerat eu faucibus vel, efficitur quis magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.

Read More

Our Team

zahera

Zahera

(HR)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vel tempor sem. Vestibulum suscipit faucibus sem ut porta. Integer ut justo euismod, auctor turpis et

Alex

Alex

(CEO)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vel tempor sem. Vestibulum suscipit faucibus sem ut porta. Integer ut justo euismod, auctor turpis et

Alex

Sara

(CCO)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vel tempor sem. Vestibulum suscipit faucibus sem ut porta. Integer ut justo euismod, auctor turpis et

Mark

Mark

(Manager)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vel tempor sem. Vestibulum suscipit faucibus sem ut porta. Integer ut justo euismod, auctor turpis et

Testimonials

 • Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit,
  Safira
  (Quia, CEO)
 • At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.
  Alana
  (Wirate, PA)
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
  Sara
  (Yahoo, Manager)

Our Partners