escort pendikmaltepe escort

ความเป็นมา

จากการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายในการส่งเสริมให้คณาจารย์และนักวิจัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย มีการกำหนดพันธกิจหลักด้านวิจัย และแนวทางยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยอย่างชัดเจน ประกอบกับการวิจัยในปัจจุบัน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในคนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากให้เป็นไปตามเงื่อนไขของแหล่งทุน การตีพิมพ์ผลงาน และเป็นการปกป้องสิทธิของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย

คณะสังคมศาสตร์จึงได้ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นผู้ประสานงานหลัก และเป็นคณะทำงานในโครงการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในคนให้ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่น และยกระดับมาตรฐาน การวิจัยโดยมีขอบเขตพิจารณางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  มีระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 จนถึงเดือนธันวาคม 2560  โดยคณะทำงานได้มีการศึกษาดูงานจากคณะและสถาบันต่างๆ ที่มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  ตลอดจนเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน เมื่อศึกษาดูงานแล้วเสร็จ จึงได้เสนอแนวทางการดำเนินงานและร่างโครงสร้างของคณะกรรมการฯ ให้แก่มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University Research Ethics Committee: CMUREC) เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินการด้านจริยธรรมในคนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี และมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

 1. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข และรับรองโครงร่างการวิจัยตามศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 2. คุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งหมด แม้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยดังกล่าวเพียงบางส่วน โดยไม่คำนึงถึงผู้ให้การสนับสนุน
 3. กำหนดให้ส่งรายงานความก้าวหน้า และตรวจสอบการศึกษาวิจัยที่ผ่านจริยธรรมการวิจัย
 4. พิจารณาทบทวนการเบี่ยงเบนจากโครงร่างการวิจัยโดยคาดไม่ถึง
 5. พิจารณาตรวจเยี่ยมติดตามโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองให้ผ่านจริยธรรมการวิจัยแล้ว
  เป็นระยะๆ
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อนุมัติให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ เพื่อให้เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคลากรจากส่วนงานต่างๆ ในสังกัด รวมถึงนักวิชาการจากภายนอก หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรม ตลอดจนใช้เป็นสถานที่สำหรับประชุมของคณะกรรมการฯ และเก็บข้อมูลเอกสารตามระบบมาตรฐานจริยธรรมการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการในการเปิดรับพิจารณาโครงร่างการวิจัยตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นการดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบตามกรอบแนวทาง การดำเนินงาน/ ระเบียบ/ ประกาศที่กำหนดไว้  โดยได้จัดพิธีเปิดสำนักงานคณะกรรมการฯ อย่างเป็นทางการ และประชุมเพื่อพิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรกในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560  มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน  โดยมีผู้สนใจติดต่อส่งโครงร่างการวิจัย เพื่อเข้ารับการพิจารณาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


พันธกิจ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคนในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมสากล ตัดสินใจโดยอิสระ ปราศจากอคติ อันเนื่องมาจากระบบบริหาร นักวิจัย หรือผู้อุปถัมภ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป เห็นความสำคัญของจริยธรรมการวิจัยในคน โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามพันธกิจ ดังนี้

 1. เพื่อปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจากภยันตราย
  อันเนื่องมาจากการวิจัย
 2. เพื่อมั่นใจว่าการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน มีคุณค่าเชิงวิชาการและถูกต้อง
  ตามหลักจริยธรรมสากล
 3. เพื่อมั่นใจว่าการวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่ยังคงมีความเหมาะสมทางจริยธรรม

คณะกรรมการฯ จะพิจารณาให้ความเห็นชอบเชิงจริยธรรมต่อโครงการวิจัย โดยอาศัยหลักจริยธรรมพื้นฐานตาม The Belmont Report ได้แก่

 1. การเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (respect for persons)
 2. ประโยชน์ (beneficence)
 3. ความเป็นธรรม (justice)

 

Our Services

Worpress

Lorem ipsum dolor amet consectetur adipiscing elit. Nunc mi dui placerat eu faucibus vel, efficitur quis magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.

Read More

Web Design

Lorem ipsum dolor amet consectetur adipiscing elit. Nunc mi dui placerat eu faucibus vel, efficitur quis magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.

Read More

Ecommerce

Lorem ipsum dolor amet consectetur adipiscing elit. Nunc mi dui placerat eu faucibus vel, efficitur quis magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.

Brand Now

SEO

Lorem ipsum dolor amet consectetur adipiscing elit. Nunc mi dui placerat eu faucibus vel, efficitur quis magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.

Read More

Our Team

zahera

Zahera

(HR)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vel tempor sem. Vestibulum suscipit faucibus sem ut porta. Integer ut justo euismod, auctor turpis et

Alex

Alex

(CEO)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vel tempor sem. Vestibulum suscipit faucibus sem ut porta. Integer ut justo euismod, auctor turpis et

Alex

Sara

(CCO)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vel tempor sem. Vestibulum suscipit faucibus sem ut porta. Integer ut justo euismod, auctor turpis et

Mark

Mark

(Manager)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vel tempor sem. Vestibulum suscipit faucibus sem ut porta. Integer ut justo euismod, auctor turpis et

Testimonials

 • Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit,
  Safira
  (Quia, CEO)
 • At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.
  Alana
  (Wirate, PA)
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
  Sara
  (Yahoo, Manager)

Our Partners